Information om hur du gör vid semester & ledighet

Ansökan om ledighet ska göras i god tid i (senast 3 månader) förväg till kontoret (Weronie Hellberg). Detta gäller all typ av ledighet. Var och en ska dessutom rapportera in all typ av frånvaro till närmsta chef. Detta ligger till grund för löneberäkningen. Planeringen av ledighet ska alltid göras med hänsyn till arbetsbelastning och de planer som finns för verksamheten under den tid som ledigheten avses.
Intjänas och läggs ut enligt lag. På Ed´s har kollektivanställda 25 semesterdagar. Enligt semesterlagen löper intjänandeåret från 1 april – 31 mars. Uttagsår, det år då medarbetaren kan ta ut sin intjänade semester infaller under samma period direkt efter intjänandeåret.
Är alltid aktuell grundlön, därutöver ges semestertillägg enligt kollektivavtalet. Semestertillägget utbetalas i samband med julilönen.
Enligt Semesterlagens regler. Se dessa för detaljerad information.
Outtagna semesterdagar som finns kvar vid anställningens upphörande ersätts enligt semesterlagen samt kollektivavtalet.
Under provanställningen utgår de semesterdagar och den semesterlön som är intjänad under provanställningen.
Hela sjukdagar som infaller under semesterledigheten räknas inte som semesterdagar utan som sjukfrånvaro. Arbetstagaren kan begära ersättningssemester om denne kan bevisa sin sjukdom genom läkarintyg.
Huvudregeln är att huvudsemestern ska tas ut under perioden juni-augusti, enligt lagens grundregel. Önskemål om förläggning av huvudsemester ska vara inlämnat senast 31 mars. All semester måste vara planerad och godkänd av Ed Rivas. Ytterligare semester utöver huvudsemestern kan tas ut på vår och/eller höst om ansökan skett i god tid (tre månader) innan uttag ska ske. Kontoret ska i god tid skicka ut information om kommande huvudsemesterperiod och senast den 1:a maj ha en slutligt godkänd semesterplan klar inför kommande semester, som gör att Ed´s trots semester, kan hålla en tillräckligt god service gentemot våra kunder. Då Ed´s är ett serviceföretag kommer vi inte att stänga under sommaren. Detta innebär att varje anställd måste känna ett ansvar vid uttag av semester.
Enligt semesterlagen samt kollektivavtal.
bella_0