Miljöpolicy

Miljö är en viktig del i vår verksamhet och vi försöker förbättra oss hela tiden genom att följa vår miljöpolicy:

 • Vi använder oss endast av miljömärkta/miljövänliga produkter.
 • Vi använder material och redskap som är möjliga att återanvända, fylla på, tvättas eller returnera till våra leverantörer.
 • Vi sopsorterar på våra olika arbetsplatser.
 • Vi strävar efter att hela tiden uppdatera och utbilda oss inom miljöfrågor för att kunna tillgodose miljön och våra kunder på bästa sätt.
 • Vårt städsystem med ”städklara moppar” innebär att risken för överdosering elimineras och vattenförbrukningen minimeras.
 • Vi har introducerat städning med ”Ultra H2O systemet” vilket innebär att all städning sker utan kemikalier eller med minimal dosering
 • För transport av material och personal på våra områden använder vi oss av elbilar.
 • Vid inköp av nya personbilar eller vid eventuell byte väljer vi endast miljöklassade bilar.
 • Vi påverkar våra kunder att endast använda förbrukningsmaterial som uppfyller miljökrav samt att sopsortera.
 • Vi försöker att välja teknisk utrustning med de bästa miljöegenskaperna.
 • Vi strävar efter att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan.

 

Uppföljning av miljöpolicy

Uppföljning av vår miljöpolicy och återkoppling till medarbetarna sker minst 2 ggr/år och innebär ett praktiskt och effektivt miljöarbete. Miljöpolicyn förändras över tiden utifrån verksamheten och medarbetarna. Nya produkter/tjänster eller samarbetspartners kan även det ställa krav på en ny eller förändrad miljöpolicy.

 

Miljömål

Vår verksamhet påverkar miljön främst på följande punkter:

Vi arbetar redan idag på ett genomtänkt miljövänligt sätt men strävar hela tiden efter att förbättra vår miljöpåverkan.

Årligen sätter vi upp olika mål inom följande punkter 

 • Kemikalieanvändning
 • Transporter av personal och material
 • Avfallshantering
 • Förbrukning av el och kontorsmaterial

 

Kemikalieanvändning

Vårt städsystem består av färdig impregnerade moppar som tvättas i datoriserade moppmaskiner från Podab.

Doseringen av tvätt/impregneringsmedel sker automatisk tack vare ett datoriserat doseringsaggregat.  

Ett miljövänligt sätt där man undviker överdosering och minimerar vattenförbrukningen.

Vi strävar även efter att använda torra microfiberdukar och/eller ett ”Ultra H2O system” istället för kemikalier för övrig städning.

 

Transporter

Vi använder oss av vår unika städmetod med städklara moppar och el-bil. Transporten av personal och material mellan fastigheterna sker med batteridrivna el-bilar. Detta system är miljövänligt, effektivt och minskar dessutom belastningar och skador för personalen.

Flera av våra vanliga bilar som används i företaget är miljöklassade.

 

Avfallshantering

Vi sopsorterar på alla arbetsplatser för att minimera miljöbelastningen så långt det går. Vi använder städmaterial som kan återanvändas, tvättas, fyllas på eller returneras till våra leverantörer.

 

Förbrukning av el av kontorsmaterial

Vi försöker att begränsa vår elförbrukning genom byte till bättre lampor och släckning av onödiga lampor/maskiner

Vi väljer endast miljömärkta produkter (där möjligt) till vår kontorsverksamhet och strävar efter att minska användningen genom digitalisering

 

Styrande dokument

Följande dokument/rutiner används vid genomförande av ett uppdrag.

 • Uppdragsgivarens miljöpolicy
 • Egen miljöpolicy
 • Miljömål
 • Kemförteckning
 • Säkerhetsdatablad
 • Miljöbalkens lagar och föreskrifter
 • Utbildningar

Dessa dokument finns i vårt databaserade kund/order-system, på vår kundarea och/eller i aktuella projektpärmar på servern.

 

Uppdragsgivarens miljöpolicy

Uppdragsgivarens miljöpolicy samt krav finns i anbudsdokument och/eller i avtalet.

 

Egen miljöpolicy

Vår egen miljöpolicy enligt detta dokument.

 

Miljömål

Våra aktuella miljömål och uppföljning finns dokumenterade separata bilagor

 

Kemförteckning

Lista på vilka godkända kemikalier vi använder på våra olika arbetsplatser, hur de doseras och vad som ska göras om man exempelvis får spill i ögonen eller liknande.

 

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för varje produkt vi använder finns på samtliga arbetsplatser.

 

Miljöbalkens lagar och föreskrifter

En sammanställning av de lagar och föreskrifter som vi berörs av

Dessa kontrolleras och uppdateras minst 2 ggr/år

 

Utbildningar

All personal informeras om företagets miljöpolicy och miljömål minst 1 gg/år i samband med personalmöte

Företagets utsatta miljöansvarig förses med rätt kompetens i detta område

 

Redovisande dokument

Dessa dokument visar på resultatet av olika aktiviteter eller utgör bevis på utförda aktiviteter.

 • Egenkontroller
 • Avvikelserapport
 • Miljömåls genomförandeplan
 • Protokoll från interna miljömöten

 

Egenkontroller

Vid uppdragen start och/eller en gång per år kontrolleras samtliga våra arbetsplatser av respektive arbetsledare ihop med miljöansvarig representant från företaget. Efter avslutad kontroll, skickas resultatet till företagets miljöorganisation som utvärderar det och, vid behov, planerar för eventuella åtgärder.

Dessa eventuella åtgärder följs upp tills allt är åtgärdat

 

Avvikelserapport

Eventuella avvikelser såsom tillfälligt användning av annan kemprodukt, spill av kemikalier, mm rapporteras i en avvikelseblankett (bilaga 5).

Den som upptäcker en avvikelse ska själv eller med ansvarig på området vidta åtgärder för att rätta till avvikelsen.  Det som har hänt ska beskrivas och blanketten skall skickas till miljöorganisationen

Vid eventuella större avvikelse måste miljöansvarig representant från företaget informeras omgående.

 

Miljömåls genomförandeplan

De uppsatta miljömålen kontrolleras och utvärderas minst 1 gg/år.

Eventuella förändringar i de befintliga målen och nya mål sätts upp årligen.

 

Protokoll från interna möte

Ett protokoll skrivs för samtliga våra miljömöten.

Eventuella avvikelser, åtgärder eller annat som avser vår miljöplan eller miljöpolicy, noteras

Behov av ändringar och tilläggsarbeten dokumenteras som en avvikelse och redovisas till arbetsledare som avstämmer dessa med beställaren.

 

Miljöorganisation

Miljöarbetet på ED’s utförs av en grupp som består av Jan Löfgren som är miljöansvarig samt Maurizio Barberis, Jaime Herrera och Flavia Rivas.

 

Förebyggande åtgärder

Förebyggande insatser kan innefatta information, utbildning eller nya rutiner/processer för hur vi genomför vår verksamhet. Ledningen beslutar om förebyggande insatser samt följer upp dess införande och effekt av gjorda förändringar.

 

Avfallshantering

Städverksamheten ger upphov till avfall. Riktlinjer finns för hantering av avfall ute på arbetsplats som innebär sortering i pappersavfall, hushållsavfall och sortering av farligt avfall.

 

 • Riktlinjer finns för hantering av avfall enligt kommunala riktlinjer.
 • Omfattningen på avfallet är beroende på aktuella uppdrag.
 • Avfallscontainrar/behållare finns placerade av kund ute på uppdragsplats. Sopsortering finns i anslutning till företagets egna verksamhetslokaler.
 • Kasserade lysrör placeras på av kunden anvisad plats för vidare omhändertagande.

 

Ed´s ger praktiska lösningar för avfallshanteringen för olika typer av arbetsplatser. Utförandet är uppdragsanpassat.

 

Materialval

Entreprenören tillhandahåller städmaterial och förbrukningsmaterial för genomförande av uppdraget. Beställarens krav vad gäller användning av kemisk-tekniska produkter mm beaktas.

 • Material används enligt styrande dokument för uppdraget.
 • Övrigt material köps in med beaktande av miljöaspekter.
 • Kunskap om hur kemisk-tekniska produkter skall hanteras fås av produktens säkerhetsfaktablad.
 • Kemisk-tekniska produkter hanteras så att spill undviks.

 

Kemikalieanvändning

Tvättning av moppar sker i datoriserade moppmaskiner från Podab.

Doseringen av tvätt/impregneringsmedel sker automatisk tack vare ett datoriserat doseringsaggregat. Vårt städsystem med ”städklara moppar” innebär att risken för överdosering elimineras och vattenförbrukningen minimeras.

Vi har introducerat städning med ”Ultra H2O systemet” vilket innebär att all städning sker utan kemikalier eller med minimal dosering.

 

Transporter

Vi använder oss av vår unika städmetod med städklara moppar och el-bil. Transporten av personal och material mellan fastigheterna sker med batteridrivna el-bilar. Detta system är miljövänligt, effektivt och dessutom minskar belastningar och skador för personalen.

 

Kommunikation

All personal informeras om företagets miljöpolicy och miljömål minst 1 gg/år i samband med personalmöte.

Eventuella ändringar och justeringar i vårt miljöarbete som sker mellan de olika möten kommuniceras omgående till respektive arbetsledare för vidare spridning

 

Uppföljning av gällande lagkrav

Vi bevakar aktuella lagar och föreskrifter genom uppföljning på webben samt genom medlemskap i branschorganisationen Almega. Kontinuerligt sker även uppföljning genom att följa branschmedia där nya lagar och föreskrifter presenteras.

Uppföljningen av dessa sker minst 2 gånger per år. Miljöorganisationen sammanställer aktuella nya/ändrade författningar som berör verksamheten och informerar företagsledningen. Denna sammanställning bildar underlag för beslut om åtgärd från företagsledningen.

Information om nya lagar och föreskrifter behandlas vid ledningsgruppsmöte och noteras i minnesanteckningar. Ansvariga chefer informeras och de i sin tur informerar sina medarbetare.

Förteckningen över tillämpliga lagrum/författningar uppdateras.

 

Krav och ansvarsförhållanden för planering och genomförande av internrevisioner.

Interna revisioner genomförs årligen.

Revisionen görs av styrande dokument, uppkomna avvikelser, tillämpade städmetoder och använda kem.

Vi ser de interna revisionerna som ett hjälpmedel i utvecklingen av den egna verksamheten genom ständiga förbättringar.