Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Detta gäller inte enbart den fysiska arbetsmiljön utan även personalens upplevda möjlighet att klara av sina arbetsuppgifter. Det gäller även möjligheten att uppleva att man gör ett bra jobb, möjligheter till inflytande, delaktighet och personlig utveckling.

Den största delen av vår fysiska arbetsmiljö ansvarar våra uppdragsgivare för och vi försöker i möjligaste mån att påverka den och påtalar eventuella brister för åtgärd.

Motivation och delaktighet

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare ska därför:

  • Känna till verksamhetens mål och visioner
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Få den utbildning och introduktion som krävs för att kunna arbeta säkert
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • Ta ansvar för sin egen hälsa

Dialogen mellan företaget och de anställda skall ske så att medarbetarnas erfarenheter och synpunkter tas tillvara så att de anställda känner delaktighet i arbetet.

All personal skall ha den kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtal och avtal med kunden på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Fördelning av arbetsuppgifter ska vara klar och tydlig så att alla vet vem som gör vad och hur ansvarsfördelningen ser ut.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som finns och strävar efter att hela tiden förbättra vårt arbetsmiljöarbete

Förebyggande åtgärder

Vårt mål är att undvika skador eller olycksfall i arbetet.  För att klara detta ska alla nya arbetsställen och arbetsförhållanden undersökas för att kartlägga och undanröja eventuella brister. Detta gäller även vid ändrade arbetsförhållanden. För denna kartläggning används vår ”Checklista riskbedömning arbetsmiljö”.

Alla tillbud och olyckor rapporteras och utreds så att vi kan vidta rätt åtgärd för att undvika att det händer igen.

Vi ska årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.