Information om anställningsvillkor på Ed´s

Samtliga anställda erhåller vid anställningens början ett anställningsavtal. Avtalet ska upprättas i två exemplar och undertecknas av både den anställde samt företaget. Avtalet innehåller både person-, anhörig och adressuppgifter. Utöver det innehåller det specifik anställningsinformation som anställningsdatum, anställningsvillkor, lön etc. Övriga ersättningar samt hur till exempel olika avdrag på lönen ska beräknas och regleras av kollektivavtal. Det är i huvudsak lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som reglerar området. Bestämmelser i kollektivavtal kompletterar LAS i flera fall.
På Ed´s föregås alla tillsvidareanställningar av en provanställning. Under prövotiden bedöms den anställdes både yrkesmässiga och sociala kvalifikationer. Provanställningen är sex (6) månader. Om en provanställning inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning, det vill säga ”fast anställning”, ska den provanställde få ett särskilt besked om detta. Beskedet, som även ska lämnas till den provanställdes fackliga organisation, ska lämnas senast 14 kalenderdagar i förväg, dock senast under provanställningens sista dag.
Huvudregeln på Ed´s är att personalen ska vara tillsvidareanställd. Olika visstidsanställningar utgör därför undantag. Sådana anställningar ska i princip avtalas endast när det är fråga om tillfälliga behov av arbetskraft. Om en person ska anställas på viss tid är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller för detta.
En tillsvidareanställning, det vill säga fast anställning, kan avslutas på något av följande sätt:

  • Den anställde säger upp sig.
  • Arbetsgivaren säger upp den anställde på grund av arbetsbrist.
  • Arbetsgivaren säger upp den anställde på grund av personliga skäl.
  • Arbetsgivaren avskedar den anställde.
  • Den anställde blir ålderspensionär, det vill säga fyller 67 år.
  • Den anställde får ett beslut om varaktig hel sjukersättning.
  • Den anställde avlider.
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden för en arbetstagare en månad. Längre uppsägningstider kan dock framgå av både kollektivavtal och enskilda anställningsavtal.
Det är i huvudsak arbetstidslagen och kollektivavtalen som reglerar arbetstidens längd, arbetstidens förlängning, övertid och mertid med mera. Din arbetstid per vecka framgår av ditt anställningsavtal.
bella_0